Salgs- og leveringsbetingelser 2018-01-01T16:46:04+00:00

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem Informationsteknik A/S, CVR-nr. 32 33 73 76, Ejby Industrivej 91, 2600 Glostrup og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende, om Informationstekniks levering af AV produkter, ydelser og projekter.

Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser, er nedennævnte betingelser gældende medmindre andet er aftalt. Informationsteknik er berettiget til uden begrænsning at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et koncernforbundet selskab og til at anvende underleverandører.

AFTALEGRUNDLAG

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt, og er kun bindende for Informationsteknik, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Informationsteknik inden 14 dage fra tilbudsdatoen.

En ordre optages til den på tidspunktet for Informationstekniks ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Kundens ordre, og Kunden ikke vil acceptere afvigelsen, skal Kunden inden 8 dage skriftligt meddele Informationsteknik herom. I modsat fald gælder Informationstekniks ordrebekræftelse.

Et tilbud/en ordrebekræftelse fra Informationsteknik vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan Informationsteknik tilbagekalde/annullere det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse, uden at dette berettiger Kunden til at rejse krav af nogen art.

PRISER

Priser fremgår af Informationstekniks tilbud. Ydelser, der ikke er prissat i tilbud, afregnes baseret på anvendt tid og materiale til Informationstekniks til enhver tid gældende priser.

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. moms, men inkl. alle andre danske offentlige afgifter, herunder eventuelle toldafgifter, hvis leveringen sker i Danmark. Såfremt der i perioden mellem Kundens ordreafgivelse og leveringstidspunktet sker ændringer i offentlige danske afgifter, valutakurser eller andre forhold, som ligger udenfor Informationstekniks kontrol, skal prisen reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Informationsteknik netto stilles uændret.

Medmindre andet fremgår af tilbud, faktureres vederlag over kr. 100.000,00 i rater med: I) 33% af den samlede ordresum ved accept af tilbuddet, II) 33% af den samlede ordresum ved det i tidsplanen aftalte tidspunkt for installationens opstart, III) 34 % ved godkendt afleveringsforretning. Ved evt. flere afleveringsforretninger fordeles beløbet forholdsmæssigt. Øvrige ekstraydelser, der afregnes på baggrund af tid og materiale, faktureres løbende.

Fakturering sker elektronisk til en af Kunden specificeret e-adresse, medmindre andet er aftalt. Ved fakturering på papir beregnes særskilt gebyr på kr. 35,00 pr. faktura.

Medmindre andet er aftalt, faktureres følgende særskilt efter Informationstekniks til enhver tid gældende satser herfor:

  • Arbejde udført uden for normal arbejdstid.
  • Ekstraarbejder medgået tid, uanset årsag, samt et branchesædvanligt tillæg pr. påbegyndt time.
  • Byggemøder: Efter medgået tid.
  • Uddannelse og instruktion i det afleverede: Efter medgået tid.
  • Service på leverancen: Iht. særskilt serviceaftale.
  • Udlæg, som Informationsteknik afholder i forbindelse med løsningen af opgaven, fx udlæg til parkering, kost og logi
  • Softwareinstallation på Kundens End User Devices (fx, kontrolpanel).
  • 230V- og PDS- kabling; etablering af føringsveje; kabelkanaler; stilladsleje/lift over 3 meter i forhold til montager og produkter.
  • Tømrer-, snedker- og malerarbejde samt enhver anden form for uspecificeret bygningsarbejde i forhold til montering.
  • Ekstra produkter, installationstid, ventetid, efterreparationer og øvrigt arbejde mv., som skyldes: fejl og mangler på eksisterende driftsmiljø eller programmel; bygningsmæssige forhold, herunder fx at disse er anderledes end oplyst af Kunden; afvigelser fra almindelig praksis og god skik; Kundens driftsmiljø og progammel ikke er opdateret til seneste version; manglende adgang til faciliteten på aftalt tidspunkt: Efter forbrug

Normal arbejdstid er hverdage mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 16.00 og fredag fra kl. 8.00 – 15.00.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling er netto kontant, medmindre andet aftales.

Ved ikke rettidig betaling pålægges rente  og gebyrer iht. Rentelovens praksis og regler og tillægges pr. påbegyndt måned sammen med rykkergebyr samt evt. inddrivelsesomkostninger.

Ved ikke rettidig betaling, eller i tilfælde af at Informationsteknik ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Informationsteknik berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller stilles tilfredsstillende sikkerhed for leverancen.

Kundens pligt til at betale rettidigt består, selv om Kunden reklamerer over leverancen. Kunden er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Kunden er ikke berettiget til at modregne i eventuelle tilgodehavender hos Informationsteknik.

Er Kunden helt/delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld til endelig indfrielse.

I tilfælde af, at Informationsteknik vælger at hæve som følge af Kundens misligholdelse, er Informationsteknik som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30 % af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt.

EJENDOMSFORBEHOLD

Informationsteknik forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Informationsteknik måtte blive påført.

LEVERING

Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Informationstekniks underleverandører. Informationsteknik er således berettiget til at foretage successiv levering. Såfremt leveringstid for produkter er aftalt, anses denne for overholdt, når Informationsteknik har afsendt det leverede eller stillet dette til rådighed for Kunden forinden leveringstidens udløb.

Såfremt Kunden fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

Når produkter transporteres til Kundens lokaliteter, leverer fragtføreren til dør eller rampe. Ønskes yderligere assistance, faktureres der herfor. Det er Kundens ansvar at undersøge det leverede, herunder følgesedler, og at reklamere for eventuelle transportskader eller manglende leverancer over for fragtføreren i overensstemmelse med dennes procedurer herfor. I modsat fald vil det som udgangspunkt medføre, at garantien, forsikringsdækning og et eventuelt erstatningsansvar bortfalder.

Risikoovergang for skader, sikring og for forsikring af produkterne sker, når udstyret er placeret fysisk på Kundens anviste leveringsadresse.

KUNDENS FORPLIGTELSER VED LEVERING

Ankomsttidspunktet for Informationstekniks monterings- og installationsteknikere fremgår af en elektronisk tilsendt monteringsbekræftelse eller af en aftalt projektplan og/eller tidsplan.

Ændrer Kunden tidspunkt for installation og/eller levering af produkter inden for 48 timer før et aftalt tidspunkt, faktureres kunden for Informationstekniks eventuelle tab, herunder timeløn, timer, underleverandøromkostninger, der ikke kan afsættes til anden side, kørsel m.v.

Kunden er forpligtet til vederlagsfrit at stille de for Informationstekniks ydelser nødvendige faciliteter til rådighed, herunder udstyr, lokaler og parkering samt medarbejdere, tekniske forhold, driftsmiljø og øvrige oplysninger.

Kunden er i forhold til faciliteter forpligtet til, at:

  • Modtage og sikre udstyr med henblik på montering.
  • Klargøre de korrekte lokaler og udstyr til installation på ankomsttidspunktet.
  • Sikre fri og uhindret adgang til lokalerne i ubrudt rækkefølge, fastlagt af Informationsteknik og iht. projekt- og tidsplan.
  • Sikre, at lokalerne er stillet til rådighed uden afbrydelser i det aftalte tidsrum for installation. Er dette ikke muligt, skal Informationsteknik skriftligt meddeles herom og det skal tilrettes i tidsplanen. Evt. ventetid afregnes pr. påbegyndt time, dog således at Informationstekniks teknikere er forpligtet til at vente på Kundens lokalitet inden for det i forvejen aftalte tidsrum for installation, jf. tidsplan eller Informationstekniks meddelelse herom.
  • Anvise Informationstekniks teknikere lokalerne.
  • Informationsteknik vil bortskaffe affald samt rengøre lokalerne efter endt montering i det omfang det er nødvendigt ud over en simpel “håndværkerrengøring”, dvs. oprydning, fejning og om muligt støvsugning, som Informationstekniks teknikere skal udføre, inden de forlader Kundens lokalitet.
  • Stille parkering, kost og logi til rådighed, herunder afholde omkostninger hertil.

Kunden er i forhold til egne medarbejdere forpligtet til, at stille med en kompetent og beslutningsdygtig kontaktperson, som skal være til stede ved start til og med afslutningsgennemgang som aftalt.

Kunden er i forhold til tekniske forhold og kundens driftsmiljø forpligtet til, at:

  • Oplyse om bygningsmæssige forhold, som ikke anses for standard, eller som ikke lever op til producenternes specifikationer og tekniske krav, herunder men ikke begrænset til, 1-lags gipsvægge.
  • Afholde alle omkostninger til ekstraarbejde eller forsinkelse, fx udarbejdelse af forstærkninger i vægge.
  • Sikre, at klima/temperatur i de relevante lokaler opfylder producenternes krav. I modsat fald bortfalder garantien.
  • Stille et LAN/WAN netværk til rådighed, såfremt dette indgår som en del af løsningen, samt at sikre at al transmission i Kundens netværk sker uden tab af data og med en fremkommelighed, der understøtter specifikationer givet af producenterne.
  • Sikre, at Kundens tilsluttede enheder (fx PC, MAC) og opsætningen af disse lever op til de standarder, som producenterne foreskriver, idet AV-systemernes ydeevne og tekniske funktioner er betinget heraf.
  • Sikre etablering af opmærkede klemrække(r) efter Informationsteknik anvisninger, med funktions-beskrivelse af alle terminaler i forhold til styring af lys og mørklægning eller andet udstyr, der skal styres og interfaces til.

Overholdes ovennævnte forpligtelser ikke, kan Informationsteknik ikke tilsikre, at de aftalte opgaver leveres inden for aftalt tid. Informationsteknik forbeholder sig i så tilfælde retten til at udskyde meddelte installations- og leveringstidspunkter.

Overholdes ovennævnte forpligtelser ikke, hæfter Kunden for Informationstekniks omkostninger i forbindelse hermed, uanset om der er tale om en ydelse, der afregnes til en fast pris, eller ydelser, der afregnes efter tid og materiale, herunder, men ikke begrænset til, afregning på tid og materialebasis, som om Informationsteknik havde udført arbejdet til den aftalte tid, hvis Informationstekniks teknikere ikke kan afsættes til anden side.

Ved færdiggørelse af en etape, fx et lokale, afholdes afleveringsforretning. Informationsteknik fastlægger omfanget og forløbet af etaperne, medmindre andet er aftalt.

Har Kunden selv valgt at foretage besigtigelse og opmåling af lokalerne, er Kunden ansvarlig for korrekt og tilstrækkelig opmåling, herunder af loftshøjde og længder på føringsveje. Informationsteknik kan stille et besigtigelsesskema til rådighed.

FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger alene, hvor et aftalt leveringstidspunkt ikke er overholdt.

Foreligger der forsinkelse fra Informationstekniks side, og ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Kunden inden 2 dage efter forsinkelsens indtræden, give Informationsteknik et rimeligt varsel herom, dog mindst 30 dage, til at foretage levering. I modsat fald fortaber Kunden sine misligholdelsesbeføjelser. Informationsteknik kan i varslings- perioden foretage flere leveringsforsøg.

Sker levering ikke inden udløbet af det rimelige varsel, kan Kunden hæve aftalen. Dette gælder ikke for produkter og ydelser, der allerede er leverede, eller hvor der endnu ikke er indtrådt forsinkelse, medmindre Kunden kan dokumentere en afhængighed mellem det forsinkede og det allerede leverede og det, hvor der endnu ikke er indtrådt en forsinkelse.

Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure.

MANGLER

Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, herunder også eventuel krænkelse af tredjemandsrettigheder, skal Kunden inden 8 dage skriftligt gøre manglen gældende. Ved ikke rettidig reklamation, herunder også over ydelser, montering, installation mv., bortfalder Kundens ret til at gøre manglen gældende. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Informationsteknik eller Informationstekniks underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Informationstekniks samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

Ved begrundet og rettidig reklamation er Informationsteknik berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning/omlevering. Foretager Informationsteknik afhjælpning/omlevering inden for 30 arbejdsdage, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning eller bod. Informationsteknik er berettiget til at foretage flere afhjælpninger/omleveringer. Medmindre andet er aftalt, afholder Kunden alle transportudgifter i forbindelse med afhjælpning. Konstaterer Informationsteknik, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Informationsteknik berettiget til at fakturere omkostninger afholdt i den forbindelse.

Sker afhjælpning/omlevering ikke rettidigt, kan Kunden hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke hæve aftalen for produkter og ydelser, der ikke er mangelfulde, medmindre kunden kan dokumentere en afhængighed mellem det mangelfulde og det ikke mangelfulde.

GARANTI, OPLYSNINGER OG BESKRIVELSER

Informationsteknik giver ingen selvstændige garantier eller reklamationsperiode for produkter. Produkter er alene undergivet producenternes garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene Medmindre andet er aftalt, gives ingen garanti på software, herunder tredjepartsoftware eller andre immaterielle rettigheder udviklet af Informationsteknik. Producenternes garantier fastlægges ensidigt af producenterne, og Informationsteknik tager derfor et generelt forbehold for, at garantierne både i omfang og tidsmæssig udstrækning kan ændres efter Aftalens indgåelse og levering. Ændringer i garantier giver ikke anledning til krav eller anden kompensation mod Informationsteknik.

På arbejde udført af Informationsteknik gives en generel garanti på 3 måneder for at arbejde er udført håndværksmæssigt korrekt i overensstemmelse med branchestandarder. Garantien omfatter ikke produkter eller funktionaliteten ved produkter. Garantien er betinget af, at Kunden kan dokumentere, i) at Kunden uden ugrundet ophold har bragt det udførte arbejde i anvendelse, og ii) at Kunden ikke efterfølgende har ændret på systemer eller lignende, som var tilstede, da Informationsteknik udførte arbejdet, eller ikke anvender arbejdet i overensstemmelse med den sammenhæng, arbejdet blev udført.

Oplysninger fra Informationsteknik eller en af Informationstekniks forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede. Informationsteknik bærer ikke ansvaret for, at det leverede opfylder Kundens behov og anvendelsesformål, medmindre Kunden har krævet dette, og det er skriftligt accepteret af Informationsteknik. Informationsteknik tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer

Kræver produkter særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Informationsteknik forsyne Kunden med sådanne informationer. Informationsteknik kan foreskrive, at sådan beskrivelse behandles fortroligt. Brugertilpassede manualer er ikke omfattet, og der leveres kun producenternes standardmanualer og dokumentation, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Informationsteknik forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet, som de oprindelig aftalte dele, hvis Kunden skriftligt informeres herom, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. Informationsteknik er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

BRUGSRET OG OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

Informationsteknik har alle rettigheder til resultaterne af enhver ydelse, der er leveret af Informationsteknik eller underlicenseret på vegne af tredjemand. Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til resultaterne og må ikke foretage ændringer heri.

Såfremt der indgår tredjepartssoftware eller andre immaterielle rettigheder, der tilhører tredjemand, i leverancen, opnår Kunden brugsret til denne software i overensstemmelse med tredjemands licensbetingelser. Det er Kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med disse vilkår og at sikre, at licensvilkårene på alle tidspunkter overholdes.

Foretager eller lader Kunden foretage ændringer i software, herunder software eller kode udviklet af Informationsteknik eller tredjepartssoftware eller -kode, er Kunden ansvarlig herfor.

Informationsteknik er på intet tidspunkt forpligtet til at udlevere kildekoder, herunder til tredjepartssoftware eller software leveret af Informationsteknik.

Kunden indestår for, at Informationsteknik ikke ved sin brug af Kundens it-systemer- og infrastruktur krænker tredjemandsrettigheder.

Informationsteknik skadesløsholder Kunden for ethvert krav i forbindelse med, at det leverede måtte krænke tredjemandsrettigheder, forudsat at alle forskrifter fra Informationsteknik eller Informationstekniks underleverandører er fulgt. Skadesløsholdelsen omfatter ikke eventuel krænkende brug, som skyldes særegne forhold i Kundens driftsmiljø, eller hvis Kundens brug krænker tredjemands patentrettigheder.

Informationsteknik må bruge Kundens navn og beskrivelser af de ydelser, Informationsteknik har leveret til Kunden, i markedsføringsøjemed i sædvanligt omfang.

ERSTATNINGSANSVAR

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige

Informationsteknik er ikke ansvarlig, uanset om ansvarsgrundlaget er almindelig dansk erstatningsret eller skadesløsholdelse, for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af, at Informationstekniks leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

Informationstekniks ansvar for ethvert tab eller skade, herunder forholdsmæssigt afslag og eventuel bod, er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, som Kunden har erlagt for ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre kr. 250.000,00.

Informationsteknik er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det leverede, eller for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori Informationstekniks produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kundens produkter indgår. Samme er gældende for Informationstekniks eventuelle produktansvar og ansvar som mellemhandler. Informationsteknik fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar som mellemhandler.

Informationsteknik kan ved installationstidspunktet ikke drages til ansvar for udokumenterede fejl eller mangler ved et produkt, og Informationsteknik henholder sig til producenternes foreskrevne installations- og montagevejledninger.

Informationsteknik kan ikke stilles til ansvar for tab af funktioner og stabilitet forårsaget af firmware/softwareopgradering. Ved opgradering af firmware/software er det Kundens ansvar at sikre sig, at den ved installationstidspunktet aftalte funktionalitet fortsat er gældende.

TVISTER

Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Kunden mod Informationsteknik er Informationstekniks hjemting. Værneting for retssag anlagt af Informationsteknik mod Kunden er Informationstekniks hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter Informationstekniks valg.

Opdateret November 2017